• 021-86073436
  • 021-86073589

تصویر

هر رسانه نیازمند اطلاع رسانی مناسبت ها ی اجتماعی، ملی، مذهبی وتاریخی در زمان مشخص می باشد. و از قالب های تصویری برای ارائه محصول، خدمات و یا مباحث آموزشی استفاده نماید. با برنامه ریزی مناسب و سفارش بموقع می توانید بدون هیچ دغدغه پوستر های گرافیکی شبکه های اجتماعی خودتان را در این قسمت سفارش دهید با استفاده از طراحی کاراکتر اختصاصی جهت پیشبرد ا¬هداف بلند مدت برند و شناساندن برای انتقال هر چه بهتر مفهوم کمک نمایید.